Praktyczne informacje - KPP Żary

Praktyczne informacje

Praktyczne informacje

Data publikacji 16.04.2012

Komendant  Powiatowy  Policji w Żarach  przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek od  godz. 13.00 do godz. 16.00 w siedzibie KPP w Żarach przy ul. Legionistów 3.

  • tel. miejski 47 79 41 200

 W przypadku, gdy dzień przyjęć jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków odbywa się w najbliższy dzień powszedni.

 

Procedura przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, została uregulowana w niżej wymienionych przepisach prawa powszechnego:


- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.);
- Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267);
- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.
Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, każdy ma prawo składać wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
Powszechny charakter skargi i wniosku powoduje, że prawo takie przysługuje zarówno osobom prawnym, fizycznym jak i niedysponującym pełnią praw, niezależnie od posiadanego wieku i obywatelstwa.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu, przy czym te niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Skargi i wnioski dot. działalności Policji, należy kierować do właściwych kierowników jednostek organizacyjnych Policji woj. lubuskiego, ale można je także składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pliki do pobrania

  • 18.31 KB
  • 22.1 KB